SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuurder:

Dhr. drs. N.F.J. Bootsma MEM

 

Tot de taken van de Raad van Toezicht van SOVOT behoren:

  • het houden van toezicht op, onder meer; de naleving van relevante wet- en regelgeving, de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van
    de middelen
  • het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de bestuurder van de stichting
  • het vervullen van het werkgeverschap voor de bestuurder van de stichting

De Raad van Toezicht legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden en dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Gemeenteraad van Tilburg voor een periode van 2 x 4 jaren.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

  • Dhr. drs. E.C. van Vliet (voorzitter)
  • Mevr. dr. mr. I.M. Koopmans
  • Mevr. drs. E. Stedenburg
  • Mevr. drs. M.A.M. Theunissen
  • Dhr. drs. G.G.M.P. Peeters

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via email: info@sovot.nl